Alternatywne źródła finansowania przedsiębiorstwa

Obserwując sytuację na krajowych rynkach widać, że właściciele firm coraz większą uwagę kierują na znalezienie alternatywnych źródeł finansowania inwestycji. Takie zachowanie nie jest czymś co bardzo dziwi zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę aktualną sytuację gospodarczą, pokłosie kryzysu, który niedawno nas dotknął i jego skutki oraz ogólnie tendencje do odkładania zamiast inwestowania pieniędzy. W takich realiach zachowanie mocnej pozycji wśród innych jest niezwykle trudne i istotne będzie podjęcie szeregu ściśle przemyślanych czynności, które odbiją się podniesieniem poziomu inwestycji a przy tym ograniczeniu kosztów własnych koniecznych do poniesienia. Wyjściem, które efektywnie wychodzi naprzeciw powyższym potrzebom i które cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród właścicieli przedsiębiorstw oraz menedżerów odpowiedzialnych za wdrażanie procesów inwestycyjnych jest w tym momencie leasing. Umowa cywilnoprawna, w ramach czego pierwsza ze stron (czyli leasingodawce) przekazuje drugiej (zwanej leasingobiorcą) prawo do korzystania z wymienionej na piśmie rzeczy (zwanej przedmiotem leasingu) na określony czas w zamian za uprzednio ustalone raty leasingowe – a zatem regularnie wnoszone kwoty przez leasingobiorcę na konto leasingodawcy. Tego typu forma umowy cywilnoprawnej zawiera całą gamę korzyści zarówno dla leasingobiorcy jak i względem leasingodawcy. Ten pierwszy ma bowiem możliwość użytkowania niezbędnego w prowadzonej przez siebie firmie, sprzętu na preferencyjnych warunkach (bez konieczności ponoszenia wysokich opłat połączonych z zakupem na własność konkretnego dobra) przez ustalony przez obie strony termin. Myśląc o korzyściach płynących z leasingu z punktu widzenia leasingobiorcy warto tu wspomnieć szczególnie o niewielkim procencie wkładu własnego a to pozwala tak samo w krótkim jak i dłuższym wymiarze czasowym zanotować znaczne oszczędności. Oprócz tego wspomnieć trzeba również o szansie rozliczenia podatku VAT jak również optymalizacji obciążeń o charakterze podatkowym – mówimy tu o znanej tarczy podatkowej, co dodatkowo znajduje się w gestii leasingobiorcy. Patrząc na tego typu przedsięwzięcie ze strony wynajmującego konieczne będzie podkreślić, iż również dla niego udostępnienie wymienionego dobra w ramach leasingu to dość korzystne rozwiązanie zwłaszcza w sytuacji, w której sam z danego dobra nie korzysta i nie jest mu to do czegokolwiek potrzebne. Udostępniając dany sprzęt w ramach leasingu dostaje on źródło nadprogramowego przychodu, otrzymywanego regularnie (najczęściej co miesiąc) przez cały czas trwania umowy. Ważny również jest fakt, iż przez cały czas obowiązywania opisanego stosunku cywilnoprawnego właścicielem udostępnianego dobra pozostaje wynajmujący. Dopiero po zakończeniu obowiązywania umowy dany sprzęt może przejść (zależnie od typu wybranego leasingu) formalnie na rzecz leasingobiorcy. Biorąc pod uwagę różne strony całego przedsięwzięcia można z całą pewnością stwierdzić, że jest ono korzystne dla dwóch stron, tak leasingobiorcy jak i leasingodawcy. Możliwość wypracowania obopólnych korzyści jest w danym przypadku bez wątpienia jednym z największych plusów i stanowi jednej z najbardziej istotnych powodów, dla których leasing jako forma finansowania inwestycji jest tak popularna zarówno wśród przedsiębiorców z niego korzystających jak i podmiotów udostępniających wymienione dobra, na które jest popyt.